Skip to main content

Algemene voorwaarden van de VERKOPER 

voor de verkoop van motorvoertuigen en quota voor motorvoertuigen in het B2B-segment 

Datum: september 2018 

 

 

1.Totstandkoming van de Koopovereenkomst 

1.1 1Het aanbod van de KOPER aan de VERKOPER om een koopovereenkomst aan te gaan, komt tot stand doordat de KOPER het contractformulier retourneert dat vooraf door de VERKOPER is ingevuld en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde van de KOPER en voorzien is van het bedrijfsstempel nadat de KOPER de vereiste motorvoertuigen heeft besteld.  2De reservering geactiveerd door de bestelling van de motorvoertuigen blijft niet bindend tot het moment dat het aanbod door de VERKOPER is aanvaard en vervalt automatisch na ten laatste één week zonder de noodzaak om de KOPER specifieke kennisgeving te doen.  3Een door de KOPER uitgebracht aanbod is bindend voor deze laatste.  4Het aanbod kan niet in de tijd worden beperkt of het bindende karakter ervan worden uitgesloten. 

1.2 Schadevergoedingsclaims die voortvloeien uit de relatie voor het initiëren van het contract, inclusief maar niet beperkt tot het niet-bindende voorbehoud van motorvoertuigen, worden door beide partijen uitgesloten. 

1.3 1De aanvaarding van het aanbod geschiedt door de VERKOPER door terugzending van het medeondertekende en afgestempelde contractformulier aan de KOPER of door ontvangst door de KOPER van de kennisgeving van gereedheid van de bestelde motorvoertuigen.  2Onbeperkte toestemming om over de motorvoertuigen te beschikken wordt door de VERKOPER gegarandeerd zodra de Koopovereenkomst tot stand is gekomen. 

1.4 Aanbod en aanvaarding kunnen schriftelijk, per fax of per e-mail (met behulp van het bijgevoegde gescande contractformulier) worden ingediend. 

1.5 Onvolledige aanbiedingen van de KOPER zijn ook bindend ten aanzien van hiaten indien de ontbrekende elementen uit de schriftelijke correspondentie kunnen worden aangevuld. 

2.Voorwerp van de opdracht 

2.1 Wanneer het voorwerp van het contract betrekking heeft op nieuwe voertuigen in de fabriek  die voor één dag door fabrikanten zijn geregistreerd (stilstaande motorvoertuigen) of die zijn geregistreerd bij de VERKOPER of op andere als nieuw geregistreerde motorvoertuigen bij de groepsmaatschappijen van EUROPA SERVICE Holding AG, verklaart de VERKOPER, zonder een garantieverklaring in te dienen, dat naar zijn weten alle motorvoertuigen zullen worden uitgerust met originele motoren en dat ze geen waarneembare gebreken vertonen,  ongevalsschade of andere schade. 

2.2 1Wanneer het voorwerp van de overeenkomst betrekking heeft op motorvoertuigen die eerder als geregistreerde zelfrijdende huurauto’s aan derden zijn verhuurd, wordt de staat van de motorvoertuigen gespecificeerd in de conditierapporten/korte beoordelingen die bij de Koopovereenkomst zijn gevoegd.  2Indien de motorvoertuigen op het moment van het sluiten van de overeenkomst nog in direct bezit van derden zijn of pas op een later tijdstip aan derden worden verhuurd, dient verkoper slechts conditierapporten/korte beoordelingen te laten opstellen en direct na inlevering van de motorvoertuigen aan koper te laten toezenden.  3De KOPER erkent dat de verzonden conditierapporten/korte beoordelingen bindend zijn. 

4De VERKOPER heeft de mogelijkheid om elke officieel beoordeelde schade te laten herstellen vóór de overdracht of om de motorvoertuigen in niet-gerepareerde of niet-gerectificeerde staat aan de KOPER over te dragen.  5Hetzelfde geldt ook voor schade die is opgelopen tijdens de huurperiode en voorafgaand aan de beoordeling.  6Korte beoordelingen of facturen (die ook als bindend worden erkend) moeten aan de KOPER worden voorgelegd om aan te tonen dat reparaties, latere verbeteringen en rectificaties correct zijn uitgevoerd door de VERKOPER voorafgaand aan de overdracht.  7Noch herstelde eerdere schade, noch schade van welke aard dan ook die niet is hersteld, geven de KOPER het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de Koopovereenkomst terug te trekken. De bovenstaande uitsluiting van herroeping geldt alleen niet voor motorvoertuigen indien de schade die nog niet is hersteld, wordt beoordeeld als een schade die reparatiewerkzaamheden vereist, waarvan de nettokosten met 50% hoger zouden zijn dan de overeengekomen aankoopprijs van de betrokken motorvoertuigen. 

8Het recht van de KOPER om een prijsvermindering te eisen van motorvoertuigen die in ongewijzigde staat worden overhandigd tot een netto reparatiebedrag van 500 EUR (no-claimbedrag) per motorvoertuig is uitgesloten.  9Eventuele verdere schade zal worden vergoed in de vorm van een door de VERKOPER uitgegeven creditnota gelijk aan de geschatte nettokosten van reparatie minus het no-claimbedrag (500 EUR).  10De VERKOPER heeft het recht om het bedrag dat wordt gecrediteerd voor schade te verminderen met een passend en landspecifiek percentage dat rekening houdt met de verschillende niveaus van prijzen en inkomsten tussen Duitsland en het land waarvoor het motorvoertuig is bestemd. 

11Commerciële waardeverminderingen worden alleen aan de KOPER gecrediteerd in het kader van de ongevallenverzekering voor motorrijtuigen en dan alleen als de VERKOPER het overeenkomstige afschrijvingsbedrag van de schadeveroorzakende partij of zijn verzekering heeft verkregen.  12In andere gevallen bestaat geen aanspraak op creditering van commerciële waardeverminderingen. Er worden geen andere creditnota’s voor ongevalgerelateerde eerdere of andere schade toegekend. 

13Indien de gecumuleerde kilometerstand (werkelijke kilometerstand) van alle geleverde motorvoertuigen op het moment van overdracht groter is dan het product van “21.000 km” en het “aantal geleverde motorvoertuigen” (gepland totaal aantal kilometers), moet de VERKOPER het verschil tussen werkelijke en geplande totale kilometers die de geaccumuleerde totale kilometerstand overschrijden, crediteren met een forfaitair bedrag van 0,05 EUR per km als compensatie voor de KOPER. Een herroepingsrecht op deze basis is uitgesloten voor de KOPER. 

14Verrekening door de KOPER is uitgesloten voor alle hierboven beschreven zaken die in aanmerking komen voor creditnota’s. 

2.3 1Wanneer het voorwerp van de overeenkomst betrekking heeft op motorvoertuigen waarvoor de contractpartijen bij de koopovereenkomst zijn overeengekomen een langlopende huurovereenkomst aan te gaan, gaat de eigendom onder de koopovereenkomst pas over zodra de huurperiode is verstreken.  2In geval van eigendomsoverdracht is de staat van de motorvoertuigen verschuldigd in de staat waarin zij zich onmiddellijk na gebruik als zelfrijdende huurauto bevinden. 

2.4 1Tenzij anders vermeld in het contractformulier, worden de motorvoertuigen als nieuwe voertuigen gekocht bij de VERKOPER en geregistreerd bij de VERKOPER of een andere onderneming van de EUROPA SERVICE Holding AG-groep en daarom rechtstreeks aan de KOPER verkocht of, in het geval van eendagsregistraties, door de fabrikant tweedehands.  2De VERKOPER moet alle ongevalsschade waarvan hij op de hoogte is tijdens zijn bezitsperiode documenteren en moet dergelijke schade onmiddellijk aan de KOPER bekendmaken wanneer de ongevallen zich hebben voorgedaan nadat de Koopovereenkomst werd gesloten, maar vóór de overdracht van de motorvoertuigen. 

2.5 1Indien de precieze datum van eerste registratie van de motorvoertuigen niet bekend is op het moment dat de KOPER zijn aanbod indient of indien deze wordt uitgesteld naar een latere datum, moet de VERKOPER het leveringsplan onmiddellijk na het verkrijgen van informatie over de data van eerste registratie overleggen of bijwerken en dit naar de KOPER sturen. De op deze manier kenbaar gemaakte leveringsplannen worden dan een essentieel onderdeel van het contract. 

3.Aansprakelijkheid voor materiële gebreken 

3.1 1De motorvoertuigen worden verkocht exclusief enige aansprakelijkheid voor materiële gebreken.  2Dit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor materiële gebreken die voortvloeien uit grove nalatigheid of opzettelijke contractbreuk door de VERKOPER of zijn agenten bij de uitvoering of in het geval van letsel aan leven, ledematen en gezondheid. 

3.2 Bestaande vorderingen van de VERKOPER op grond van aansprakelijkheid voor materiële gebreken aan derden worden overgedragen aan de KOPER. 

4.Vooruitbetalingen, onderpand 

4.1 Opdracht dient te worden gegeven voor betaling door de KOPER van de overeengekomen vooruitbetalingen op de koopprijs op de vervaldag door overschrijving zonder aftrek. 

4.2 Contractueel overeengekomen en verstrekte zekerheden en vooruitbetalingen door de KOPER worden gebruikt om alle hoofdvorderingen, secundaire vorderingen, kosten en vorderingen van de VERKOPER op compensatie die voortvloeien uit deze Koopovereenkomst veilig te stellen. 

5.Prestatieverplichtingen, ontbinding, annulering van het contract 

5.1 1De VERKOPER is vrijgesteld van zijn verplichting om te presteren in geval van onopzettelijk verlies van een of meerdere motorvoertuigen voorafgaand aan de risico-overgang (overmacht, diefstal, materiële schade, totale economische schade, enz.).  2De KOPER heeft geen recht op vervangende levering of op vergoeding van enige geleden schade. 

5.2 1De KOPER is slechts gerechtigd zich terug te trekken uit de Koopovereenkomst indien 

  1. a) tijdens de uitvoering van de Koopovereenkomst duidelijk wordt dat de VERKOPER in staat zal zijn om minder dan 75% van alle motorvoertuigen die het voorwerp van het contract zijn, te leveren en af te leveren om redenen waarvoor de VERKOPER niet verantwoordelijk is (fractionele bedragen worden berekend door afronding naar boven naar het volgende volledige nummer ten gunste van de KOPER);
  2. b) de levering en overhandiging van de motorvoertuigen langer dan 60 kalenderdagen na de overeengekomen of nadien meegedeelde leveringsdatum, die ten hoogste eenmaal is uitgesteld, worden uitgesteld om redenen waarvoor de VERKOPER niet verantwoordelijk is en de KOPER de VERKOPER minstens eenmaal heeft gewaarschuwd om binnen een bepaalde termijn te leveren en op te geven.

2Verklaringen van herroeping door de KOPER om andere redenen zijn niet effectief en dus uitgesloten. 

5.3 1Koper is niet gerechtigd de Koopovereenkomst te annuleren. Latere annulering van de Koopovereenkomst zonder wettelijk recht is slechts mogelijk na betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de overeengekomen koopprijs per motorvoertuig, tenzij de KOPER aantoont dat er geen of veel minder schade is geleden. 2Wanneer het voorwerp van de overeenkomst betrekking heeft op motorvoertuigen waarvoor de contractspartijen bij de koopovereenkomst zijn overeengekomen een langlopende huurovereenkomst aan te gaan, is de KOPER zich ervan bewust dat de motorvoertuigen zijn overgedragen tegen een lagere maandelijkse huur dan het geval zou zijn geweest als de koopovereenkomst niet eerder was overeengekomen.  3De VERKOPER heeft dus het recht om, naast de hierboven genoemde forfaitaire schadevergoeding, terugbetaling te eisen van de schade die voortvloeit uit het verlies van huur (verschil tussen de overeengekomen huur en de huur die met commerciële derden zou zijn overeengekomen voor een vergelijkbaar motorvoertuig tijdens de huurperiode zonder koopovereenkomst).  4Het werkelijke bedrag van de schade als gevolg van verlies moet op verzoek aan de KOPER worden aangetoond door het overleggen van geschikte documenten.  5De VERKOPER is gerechtigd de hierboven bedoelde schadevergoeding te verrekenen met het door de KOPER verstrekte voorschot of onderpand. 

6.Terbeschikkingstelling van motorvoertuigen, betaling van de koopprijs, risicopassage 

6.1 Kennisgeving van motorvoertuigen die klaar zijn om te worden afgeleverd en overhandigd, wordt ongeveer 2 weken van tevoren aan de KOPER gegeven door het verzenden van een kennisgeving van gereedheid met vermelding van de vroegst mogelijke leveringsdatum. 

6.2 1Indien de KOPER het recht heeft om gespecificeerde motorvoertuigen te selecteren uit een quotum van bestelde motorvoertuigen, moet de KOPER  onverwijld een overeenkomstig advies van overschrijving naar de VERKOPER sturen.  2De aankoopprijzen of resterende aankoopprijzen van de daarin geselecteerde motorvoertuigen zijn verschuldigd voor vereffening 5 bankwerkdagen na ontvangst van het advies van overschrijving en instructie moet door de KOPER worden gegeven voor betaling door overschrijving zonder aftrek uiterlijk op deze datum.  3In alle andere gevallen blijft de contractueel overeengekomen vervaldag van toepassing. 

6.3 1Het risico van onopzettelijk verlies of verslechtering van de motorvoertuigen gaat over op de KOPER wanneer de koopprijs of de resterende koopprijs ter voldoening van dien aard daalt.  2Indien de contractspartijen eerdere huurovereenkomsten hebben gesloten, gaat het risico van onopzettelijk verlies of verslechtering van het later gekochte goed over op de KOPER/huurder, ongeacht de openstaande eigendomsoverdracht, zodra de KOPER/huurder op grond van een huurovereenkomst onmiddellijk in bezit is. 

6.4 Eventuele aanspraken tot schadevergoeding die de KOPER op de VERKOPER heeft op basis van een eerste registratie- of leveringsdatum die nog niet is gespecificeerd op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten of die later wordt uitgesteld, zijn uitgesloten. 

7.Overbrenging van motorvoertuigen 

7.1 1Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de motorvoertuigen geleverd en overhandigd door de vervoerder in opdracht van de VERKOPER.  2De gemaakte transportkosten dienen voor rekening te komen van de KOPER. 

Schade aan de voertuigen moet door de KOPER worden vermeld bij aflevering van het voertuig op de CMR-vrachtbrief, als het een extern zichtbaar verlies of schade is, en schade moet worden ondertekend door de expediteur. De KOPER verbindt zich ertoe de VERKOPER binnen de 24 uur te vrijwaren voor schadeclaims; Zon- en feestdagen niet inbegrepen; na schriftelijke levering met een kopie van de CMR-vrachtbrief. De KOPER verbindt zich ertoe om op verzoek van de VERKOPER de nodige documenten te verstrekken om de schade te beoordelen. 

 

7.2 De motorvoertuigen worden alleen afgeleverd op een individueel overeengekomen afleveradres anders dan de maatschappelijke zetel van de KOPER en overgedragen aan derden als de volledige aankoopprijs of resterende aankoopprijs door de VERKOPER is ontvangen, samen met alle benodigde documenten en documenten die in het contract zijn gespecificeerd (inclusief maar niet beperkt tot een opslagplaatsovereenkomst). 

 

7.3 1Gederegistreerde motorvoertuigen moeten worden overhandigd met de contractueel overeengekomen accessoires, apparatuur en twee sets sleutels of soortgelijke toegangsmedia.  2Indien een eerdere huurovereenkomst is gesloten, moeten de motorvoertuigen en twee sets sleutels met het certificaat van registratie deel I, oorspronkelijk geregistreerd voor de VERKOPER, aan de KOPER worden overhandigd. 

7.4 De KOPER moet de VERKOPER binnen een termijn van 3 werkdagen na de overhandiging van de motorvoertuigen een kopie van de CMR-vrachtbrief verstrekken en moet de originelen vervolgens binnen een termijn van 2 weken na overdracht van de motorvoertuigen verzenden. 

8.Verzuim van de KOPER 

8.1 1De VERKOPER kan zich terugtrekken uit de Koopovereenkomst indien de KOPER in gebreke blijft met betrekking tot zijn overeengekomen en opeisbare betalingsverplichtingen of met het verstrekken van zekerheden.  2Koper is in dit geval de forfaitaire kosten van herroeping verschuldigd ten belope van 15% van de overeengekomen koopprijs per motorvoertuig, tenzij koper aantoont dat er geen of veel minder schade is geleden.  3De VERKOPER behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding voor herroeping te eisen voor zover, ter compensatie van bespaarde kosten en andere verkoopopbrengsten aan de VERKOPER, het bedrag van de schadevergoeding in cijfers kan worden gespecificeerd en aangetoond.  4De VERKOPER heeft het recht om de gestelde opnamekosten te verrekenen met vooruitbetalingen of zekerheden die aan de KOPER zijn verstrekt. 

8.2 1Indien de KOPER in gebreke blijft bij de aanvaarding, dient de KOPER vanaf het begin van de 8e dag van de ophaaldatum voor de in de kennisgeving van gereedheid vermelde motorvoertuigen aan de VERKOPER forfaitaire verzuimkosten ten bedrage  van 3,75 EUR per extra dag opslag en motorvoertuig te vergoeden, tenzij de KOPER aantoont dat er geen wanbetalingskosten of veel lagere verzuimkosten zijn gemaakt.  2De VERKOPER behoudt zich het recht voor om eventuele bijkomende vertragingsverliezen te doen gelden. 

9.Eigendomsoverdracht 

9.1 De eigendomsoverdracht naar de overgedragen motorvoertuigen vindt plaats door de VERKOPER die de documenten die nodig zijn voor de eigendomsoverdracht (certificaat van registratie deel II, COC) aan de KOPER overdraagt. 

9.2 1Indien een eerdere huurovereenkomst is gesloten, is de KOPER verplicht om na het verstrijken van de huurperiode het motorvoertuig uit te schrijven en een gescande kopie van de overeenkomstig geannuleerde verklaring van registratie deel I aan de VERKOPER over te dragen, inclusief een foto waaruit de kilometerstand van het voertuig blijkt op de dag waarop het voertuig niet langer wordt geregistreerd.  2Indien de in de huurovereenkomst overeengekomen minimumkilometrage (gewoonlijk 6.000 km) niet wordt bereikt, moet de KOPER de VERKOPER compenseren voor de aangetoonde verliezen die hij heeft geleden als gevolg van dergelijke tekortkilometers als gevolg van het verlies van kortingen die door de fabrikant zijn verstrekt.  3De koopprijs of resterende aankoopprijs en eventuele compensatie als gevolg van tekortkilometers zijn verschuldigd op de dag waarop voertuigen worden uitgeschreven. 

9.3 De VERKOPER heeft het recht om de documenten die nodig zijn voor de overdracht van eigendom met betrekking tot de KOPER te bewaren als deze zijn verplichtingen nog niet volledig is nagekomen, voortvloeiend uit 7.4 [overdracht van transportdocumenten], 9.2 [uitschrijving en andere documentatieverplichtingen onder eerdere huurovereenkomst, betaling van resterende aankoop] of 10.1 a) [overdracht van inreiscertificaat]. 

10.Special kwesties voor koper met statutaire zetel in een ander land, inreiscertificaat, contractuele boete 

10.1 Indien de maatschappelijke zetel van de KOPER zich buiten Nederland bevindt in een lidstaat van de Europese Unie (“grondgebied van de Unie”) en de motorvoertuigen daarheen worden geëxporteerd, zijn de volgende overeenkomsten van toepassing. 

  1. a) De KOPER moet de KOPIE van het invoercertificaat (ingevuld in het Nederlands en verzonden door de VERKOPER) binnen 3 werkdagen na ontvangst en het origineel binnen 2 weken na ontvangst naar de VERKOPER sturen met het oog op het verkrijgen van vrijstelling van btw-verplichtingen voor intracommunautaire leveringen.
  2. b) Zekerheden die gereed zijn gemaakt of worden verstrekt, mogen alleen volledig door de VERKOPER worden geretourneerd als de KOPER alle originele transportdocumenten en bewijs van uitvoer (CMR-vrachtbrief, invoercertificaat) volledig, correct en volledig aan de VERKOPER heeft verstrekt.

 

  1. c) 1De KOPER zal een contractuele boete oplopen die gelijk is aan het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde die verschuldigd is op de levering als de KOPER het gevraagde bewijs van uitvoer (CMR-vrachtbrief, invoercertificaat) niet tijdig aan de VERKOPER stuurt.  2De VERKOPER behoudt zich het recht voor om eventuele aanvullende claims in te dienen op basis van aantoonbare verliezen.  3De contractuele boete, verminderd met de aangetoonde verliezen, moet worden verrekend met de belasting over de toegevoegde waarde plus de later door de belastingdienst vastgestelde rente.  4De VERKOPER heeft het recht om de contractuele boete te verrekenen met het onderpand dat door de KOPER moet worden verstrekt.

10.2 Indien de maatschappelijke zetel van de KOPER zich in een land buiten het grondgebied van de Unie bevindt en de motorvoertuigen daar zullen worden uitgevoerd, moeten de contractpartijen een aanvullende overeenkomst sluiten over de nodige vervoersdocumenten en bewijzen van uitvoer die rekening houden met de bijzondere factoren in het land van bestemming die uit deze omstandigheden voortvloeien. De punten 10.1 b) en c) zijn van overeenkomstige toepassing op de teruggave van zekerheden die gereed of verstrekt zijn en de betaling van contractuele boetes. 

10.3 1Koper is in beide hierboven genoemde exportconstellaties verplicht alle motorvoertuigen naar het daadwerkelijk overeengekomen land van bestemming te vervoeren en niet opnieuw te importeren in de landen die in de Koopovereenkomst zijn uitgesloten.  2De KOPER moet deze eis ook opleggen aan elke derde aan wie de motorvoertuigen worden doorverkocht.  3Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan, moet de KOPER, ook na beëindiging van deze Koopovereenkomst, naast de contractuele boete die door een individuele overeenkomst is opgelopen, ook de volgende latere verliezen die voortvloeien uit aanspraken van derden (contractuele boetes enz.) en andere schade die door dezelfde is geleden als gevolg van het beëindigen van de zakelijke relatie met de VERKOPER door derden als gevolg van schendingen van de (her)invoerverboden, volledig aan de VERKOPER terugbetalen. 

10.4 De VERKOPER heeft het recht, indien de btw-vrijgestelde exportlevering door de belastingdienst wordt afgewezen, op volledige terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde van de KOPER op eerste verzoek. 

11.Gegevensbescherming, vertrouwelijkheidsovereenkomst 

11.1 1De persoonsgegevens van de natuurlijke personen van de KOPER (werknemers, gemachtigden, directeuren, leden van de raad van bestuur of bedrijfseigenaren) waarnaar in het contract wordt verwezen en alle andere persoonlijke informatie die wordt verkregen tijdens het initiëren van het contract (e-mailadressen, telefoonnummers, enz.) worden verzameld, opgeslagen en gebruikt (niet toegankelijk voor derden) door de VERKOPER met het oog op het vaststellen,  het uitvoeren en beëindigen van het contract. 2Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.  3De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit dringend noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of als de VERKOPER wettelijk verplicht is om dergelijke gegevens door te geven, ook zonder toestemming.  4Elk ander gebruik is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen van de KOPER, die op elk moment kan worden ingetrokken.  5Deze betrokkenen kunnen informatie opvragen over de gegevens die op hen zijn opgeslagen, het doel van een dergelijke opslag en de oorsprong van de gegevens.  6Zij hebben ook het recht om persoonsgegevens te laten rectificeren, onbeschikbaar te maken of te laten wissen. 

11.2 Koper mag handels- en bedrijfsgeheimen die hem in de loop van de samenwerking met verkoper bekend worden, niet zonder toestemming gebruiken, openbaar maken of derden in staat stellen deze te verkrijgen. 

11.3 De KOPER dient de inhoud en voorwaarden van deze Koopovereenkomst en eventuele aanvullende overeenkomsten vertrouwelijk te behandelen ten aanzien van derden, ook na uitvoering. 

11.4 1De KOPER dient ook bovenstaande geheimhoudingsverplichtingen op te leggen aan zijn werknemers.  2De VERKOPER behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor elke schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen. 

12.Slotbepalingen 

12.1 Eventuele wijzigingen of aanvullingen op dit contract zijn alleen geldig indien schriftelijk aangebracht.  2Dit geldt ook voor het afzien van het vereiste van tekstvorm zelf en voor verklaringen van afstand betreffende rechtsposities die voortvloeien uit deze overeenkomst of wet. 

12.2 De overeenkomstsluitende partijen komen overeen – ook met betrekking tot grensoverschrijdend verkeer – dat alle uit deze overeenkomst voortvloeiende rechtsbetrekkingen uitsluitend onderworpen zijn aan het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

 

12.3 1Alle zakelijke of andere contractuele bepalingen die geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of enige leemte in de bepalingen, hebben geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.  2Er wordt overeengekomen dat onverbindbare bepalingen of lacunes in bepalingen met terugwerkende kracht worden geacht te zijn vervangen door effectieve en haalbare bepalingen die zowel juridisch als commercieel zo dicht mogelijk aansluiten bij hetgeen de contractpartijen zouden hebben gewild of die, gelet op de bedoeling en het doel van de overeenkomst, zouden hebben gewild indien zij de kwestie hadden overwogen op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. 

12.4 Voor boekhoudkundige doeleinden heeft de KOPER het recht om de uitgifte van pro-forma facturen van de VERKOPER te eisen voor lopende betalingen onder deze Koopovereenkomst. 

12.5 De juridische plaats voor eventuele geschillen die voortvloeien uit dit contract is de maatschappelijke zetel van de VERKOPER (Weert).